کیوکوشین کای کان


ماسوتاتسو اویاما موسس بزرگترین مکان آموزش کاراته و بنیان گذار بازی بدون پنجه بوکس و برخود کامل در مسابقات ورزشی بود. این دو از مهمترین، بانفوذ ترین قانون در هنرهای رزمی می باشد و او بعنوان پیشگام هنر رزمی از آسیا به تمام دنیا ئ جهان غرب شناخته شد و تبدیل شد به یک مرشد واقعی.کان کو (kanku) یک سمبل از کاراته کیوکوشین و مشتق شده از کانکو کاتا. در این کاتا دستها به حالت کشیده به طرف آسمان قرار دارند. انگشتان به حالت باز از هم قرار می گیرند و فرد در این حالت به آسمان چشم می دوزد. سر انگشتان دو دست همدیگر را لمس کرده و شصتها همدیگر را که این حالت سمبول و نشان دهنده نهایت تلاش و کوشش می باشد. پهنای مچ دستان از کناره نشان دهنده قدرت فرد می باشد. از مرکز حلقه دستها آسمان قابل مشاهده است. کانکو حلقه دستها و ارتباط و تماس آنها با هم سمبل چرخه حیات و ارتباط کارها و فعالیت ها با هم می باشد.

نهایت کشتن (Kyoku)
واقعیت (Shin)
سازمان یافته (Kai)