مسعود همایون پور

نماینده ارشد سازمانی جهانی و رییس سبک کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی ایران

مسعود همایون پور سوسای اویاما کانچو ماتسویی

Iran Iko Honbu

Kyokushin Karate Matsui